Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Önegyüttérzés Self Compession

Az önegyüttérzés meghatározása

Neff (2003b, 2009) a mások iránt érzett együttérzés fogalmát (Wispe, 1991)

kiterjesztette az énre, három fõ komponenst definiálva. (A jelenség és az Ön-együttérzés kérdõív alfaktorainak elsõ hazai bemutatását lásd Kulcsár, 2009.) Az

elsõ az Önmagunk iránt érzett kedvesség (Self-Kindness), illetve ennek ellentéte, az

Önbírálat (Self-Judgment). Optimális esetben nehézségek vagy sikertelenség esetén

is megértõek és kedvesek vagyunk önmagunkhoz, ahelyett hogy kritizálnánk

vagy elítélnénk magunkat. A második a Közös emberi természet (Common Humanity)

vs. Izoláció (Isolation) ellentétpár. A közös emberi lét része, hogy tökéletlenek vagyunk, hibákat követünk el és nem megfelelõen viselkedünk, amelynek megtapasztalását a nehéz élethelyzetek teszik lehetõvé; röviden megfogalmazva:

„mások is küzdenek hasonló problémával” (normalizálás). Ha abba a csapdába essünk, hogy úgy érezzük, csak mi küzdünk nehézségekkel, az izoláció és a másoktól való elszakadás érzését élhetjük meg. S végül a harmadik összetevõ a saját érzelmeinktõl való távolság és éber objektivitással való szemlélésük, szembeállítva a negatív gondolatokon való rágódással vagy az azokkal való azonosulással – ez a Jelentudatosság

3

(Mindfulness) vs. Túlzott azonosulás (Over-Identification)

ellentétpárja.

Az önegyüttérzés a mentális egészség szempontjából az önértékeléshez hasonló elõnyökkel, ám annál kevesebb negatív vonatkozással bír. Vizsgálati eredmények szerint az önegyüttérzés nagyobb emocionális rezilienciát és stabilitást nyújt (Neff és Vonk, 2009), valamint kevesebb ego-védekezést és én-felnagyítást (Leary, Tate és mtsai, 2007) foglal magában.

Leary és munkatársai 20 napos követéses vizsgálatában az önegyüttérzés

magas szintjével jellemezhetõ személyek több nézõpontból közelítették meg a problémáikat és kevésbé érezték magukat izolálva. Küzdelmeiket nem érezték másokénál súlyosabbnak, és kevésbé gondolták azt, hogy az életük „kaotiku-

sabb”, mint másoké. Az önegyüttérzõ emberek nagyobb emocionális rezilienciát (több adaptív válasz a mindennapi nehézségekre) és pontosabb énfogalmat (saját

teljesítményük értékelése) mutattak (Leary, Tate és mtsai, 2007)

 

Sági Andrea, Köteles Ferenc, V. Komlósi Annamária

1

A magyar nyelvû tanulmányok az angol self-esteem terminust kétféle fordításban használják: ön-értékelés és önbecsülés (V. Komlósi, 2007). Tanulmányunkban a két terminust felváltva használjuk: hol a

folyamatra jobban utaló önértékelés, hol – a magyar nyelv szerint – a végeredményre jobban utaló önbecsülés terminust.

2

Meg kell jegyezni, hogy az önbecsülés jelenség ab ovo elutasítása abból is adódott, hogy az önértékelést/önbecsülést sokáig egységes jelenségként kezelték, és csak kevesen vizsgálták behatóan annak különbözõ válfajait (V. Komlósi, 2007, 2012). Saját vizsgálatunkban igyekeztünk hasznosítani az

önértékelés differenciáltabb koncepcióját és külön is vizsgálni a globális vs. kontingens önbecsülés

viszonyát az önegyüttérzéshez.